Regulamin TASK HERO dla UŻYTKOWNIKÓW

1. Definicje

• Regulamin – niniejszy dokument, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.);
• Organizator – spółka TakeTask S.A. z siedzibą w Warszawie [00-682, ulica Hoża 86], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII pod numerem KRS 0000660992, NIP 7010661037, REGON 366478643, kapitał zakładowy w wysokości 129.663,00 zł, w całości opłacony; adres e-mail: [kontakt@taskheroapp.com];
• Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarła z Organizatorem Umowę, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem Umowę za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
• Umowa – umowa o charakterze ramowym o świadczenie Usług elektronicznych zawierana między Organizatorem a Użytkownikiem z chwilą założenia Konta;
• Oferta – propozycja wykonania konkretnego Zadania przez Użytkownika, złożona Użytkownikowi przez Organizatora na podstawie Umowy;
• Zadanie – czynność (świadczenie), której wykonania podejmuje się Użytkownik w ramach umowy o dzieło albo umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 – 646 k.c.) albo umowy zlecenia (art. 734 – 751 k.c.), zawartej między Organizatorem a Użytkownikiem w wyniku przyjęcia przez Użytkownika Oferty;
• Usługi elektroniczne – usługi świadczone Użytkownikom przez Organizatora z wykorzystaniem Aplikacji;
• Aplikacja – aplikacja Task Hero możliwa do pobrania na urządzenia mobilne z odpowiednim systemem obsługującym Aplikację;
• Konto – zasoby Aplikacji udostępnione Użytkownikowi przez Organizatora w ramach Umowy, w celu m.in. wprowadzenia przez Użytkownika swoich danych i zarządzania nimi, umożliwienia Użytkownikowi przyjmowania Ofert i wykonywania Zadań;
• Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji celem założenia Konta;
Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Aplikacji, wybrany w procesie rejestracji Konta;
• Gratyfikacja – określony w Ofercie rodzaj odpłatności, którą otrzymuje Użytkownik z tytułu prawidłowego wykonania Zadania;
• Wynagrodzenie – Gratyfikacja ustalona przez Organizatora w formie pieniężnej;
Punkt doświadczenia – jednostka liczbowa, którą otrzymuje Użytkownik z tytułu wykonania Zadania, zapisywana na jego Koncie, wpływająca na Rangę;
Ranga – status Użytkownika uzależniony od liczby zgromadzonych Punktów doświadczenia, z którym związane mogą być określone przywileje lub uprawnienia przyznawane przez Organizatora;
• Licencja – udzielana Organizatorowi przez Użytkownika licencja na utwory powstałe w wyniku wykonania przez Użytkownika Zadania;
• Treści niedozwolone – treści, których rozpowszechnianie jest zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób;
• Konto PayPal – konto w systemie PayPal odpowiadające adresowi e-mail wskazanemu przez Użytkownika w Koncie, umożliwiające wypłatę Wynagrodzenia; zasady korzystania z Konta PayPal, w tym wysokość opłat za korzystanie z niego, zostały opisane na stronach serwisu PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl


2. Postanowienia ogólne

• Regulamin określa zasady:
świadczenia przez Organizatora Usług elektronicznych,
zawierania Umów za pośrednictwem Aplikacji,
składania i przyjmowania Ofert,
wykonywania przez Użytkowników Zadań,
przyznawania przez Organizatora Gratyfikacji, w tym sposobu wypłaty Wynagrodzenia,
rozwiązania Umowy,
zgłaszania reklamacji.
• Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług elektronicznych jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
• Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
• Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji w zakładce Menu -> Ustawienia -> Zaawansowane, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Warunki techniczne korzystania z Usług elektronicznych

• W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem mobilnym z systemem Android 6.0 lub wyższym, modułem GPS oraz mającym dostęp do sieci Internet oraz wyposażonym w aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 5Mpix i w możliwość nagrywania dźwięku i wideo.
• Korzystanie z Aplikacji może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.

4. Świadczenie przez Organizatora Usług elektronicznych

• Organizator świadczy w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
usługę zawierania Umów na odległość,
usługę utrzymywania Konta w Aplikacji,
usługę wyświetlania Użytkownikom Ofert i umożliwienia Użytkownikom przyjmowania Ofert,
usługę umożliwiania Użytkownikom wykonywania niektórych Zadań, a także przekazywania dowodów wykonania Zadań.
• Usługi elektroniczne są świadczone zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.).
• Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Użytkownika z • Aplikacji, operator zapewniający Użytkownikowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji.
• Korzystanie z Usług elektronicznych w ramach Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji na urządzenie mobilne, zainstalowania jej i założenia Konta.
• Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych.
• Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
• Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Treści niedozwolonych.

5. Konto

• Założenie Konta, które skutkuje zawarciem Umowy, następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji w wyniku wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego.
• Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania wszystkich danych wymaganych przez Organizatora. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i aktualnych.
• Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i wysłaniu go przez Użytkownika do Organizatora, Organizator zakłada dla Użytkownika Konto. W momencie założenia Konta, między Organizatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy.
• W celu założenia Konta Organizator może wysłać Użytkownikowi kod weryfikacyjny na podany przez niego numer telefonu. Do uruchomienia Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika kodu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia zamiaru założenia Konta.
• W celu założenia Konta lub umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze wszystkich jego funkcjonalności, w szczególności przyjmowania Ofert, Organizator może dokonać weryfikacji tożsamości Użytkownika, która może nastąpić przez przesłanie Organizatorowi kopii dokumentu tożsamości, zrealizowanie przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego lub w inny wybrany przez Organizatora sposób.
• W przypadku Użytkownika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, założenie Konta jest uzależnione od przedstawienia Organizatorowi zgody przedstawiciela ustawowego Użytkownika na założenie Konta.
• Organizator udostępnia Użytkownikowi jedno Konto
• Konto umożliwia Użytkownikowi m.in. zarządzanie danymi Użytkownika, zapoznawanie się z Ofertami, przyjmowanie Ofert, wykonywanie Zadań (których wykonanie jest możliwe za pośrednictwem Aplikacji), przekazywanie dowodów wykonania Zadań, weryfikację stanu Gratyfikacji należnych i wypłaconych (wydanych) Użytkownikowi, a także przeglądanie historii przyjętych Ofert i wykonanych Zadań.
• Indywidualnymi cechami Konta są Login i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy i odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. Zakazane jest udostępnianie danych dostępowych do Konta jakimkolwiek osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, Organizator zapewnia mechanizmy pozwalające na ustanowienie nowego hasła lub jego odzyskanie.
• Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
• Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą wypełniając Formularz rejestracyjny deklaruje, że zakłada Konto w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. • W przypadku, w którym taki Użytkownik następnie zawiesi lub zakończy prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora zmieniając swoje dane w ustawieniach Konta. Użytkownik, który założył Konto nie prowadząc działalności gospodarczej, a który następnie rozpoczął prowadzenie takiej działalności i chce korzystać z Konta w związku z tą działalnością, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora zmieniając swoje dane w ustawieniach Konta.
• Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej albo jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.
• Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Użytkownika z więcej niż jednego Konta. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.

6. Oferty

• Na podstawie Umowy Organizator składa Użytkownikom Oferty wykonania określonych Zadań.
• Organizator może ograniczyć dostępność niektórych Ofert i przedstawiać je tylko wybranym Użytkownikom. Ograniczenia mogą zależeć w szczególności od:
posiadanej przez Użytkownika Rangi,
posiadanego przez Użytkownika doświadczenia, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych,
statusu Użytkownika (w szczególności prowadzący lub nieprowadzący działalności gospodarczej).
• Organizator określa w Ofercie m.in.: zakres Zadania, sposób (instrukcję prawidłowego wykonania), termin i miejsce jego wykonania, sposób udokumentowania jego wykonania, oferowaną Gratyfikację i liczbę Punktów doświadczenia za wykonanie Zadania, a także ewentualnie termin związania Organizatora Ofertą. Oferta określa również rodzaj umowy na wykonanie Zadania (umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług).
• Organizator nie gwarantuje składania Ofert. Organizator składa Oferty z uwzględnieniem zapotrzebowania klientów Organizatora.
• Przyjęcie Oferty przez Użytkownika następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji.
• W wyniku przyjęcia Oferty przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia między Organizatorem a Użytkownikiem umowy na wykonanie Zadania na warunkach określonych w § 7 poniżej.
• Użytkownik nie jest zobowiązany do przyjęcia Oferty.
• Warunkiem umożliwienia przyjęcia Oferty przez Użytkownika może być uprzednie odbycie przez Użytkownika szkolenia organizowanego przez Organizatora lub klienta Organizatora albo zweryfikowanie przez Organizatora uprawnień, kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia Użytkownika.
• Warunkiem umożliwienia przyjęcia Oferty przez Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej może być podanie Organizatorowi dodatkowych danych w celu prawidłowego wykonywania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
• W przypadku Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej, przyjęcie Oferty może być uzależnione od dostarczenia przez Użytkownika Organizatorowi dokumentów poświadczających zatrudnienie w charakterze pracownika tymczasowego u danego klienta Organizatora, na rzecz którego ma być wykonywane Zadanie będące przedmiotem Oferty – z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania Zadania. Wymaganymi dokumentami mogą być: świadectwo pracy lub zaświadczenie wystawione przez agencję pracy tymczasowej albo oświadczenie Użytkownika potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego klienta Organizatora na podstawie umowy prawa cywilnego. Użytkownik może dostarczyć te dokumenty w postaci elektronicznej za pomocą Aplikacji. Organizator może w każdym czasie zażądać od Użytkownika przedstawienia dokumentu w formie pisemnej.
• W przypadku Użytkownika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przyjęcie Oferty jest uzależnione od przedstawienia Organizatorowi zgody przedstawiciela ustawowego Użytkownika na przyjęcie Oferty.

7. Umowy na wykonanie Zadań

• Rodzaj umowy na wykonanie Zadania (umowa o dzieło/umowa o świadczenie usług) zależy od rodzaju czynności wskazanych w Ofercie.
• W przypadku, w którym Zadanie zostało zakwalifikowane przez Organizatora jako dzieło, w wyniku przyjęcia Oferty przez Użytkownika dochodzi do zawarcia jednorazowej umowy na wykonanie Zadania, której przedmiotem jest wykonanie dzieła określonego w Ofercie.
• W przypadku, w którym Zadanie zostało zakwalifikowane przez Organizatora jako usługa, a Użytkownik jest przedsiębiorcą i korzysta z Konta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w wyniku przyjęcia Oferty przez Użytkownika dochodzi do zawarcia jednorazowej umowy na wykonanie Zadania, której przedmiotem jest wykonanie usługi określonej w Ofercie.
• W przypadku, w którym Zadanie zostało zakwalifikowane przez Organizatora jako usługa, a Użytkownik nie korzysta z Konta w związku z działalnością gospodarczą, w wyniku przyjęcia Oferty przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest świadczenie przez Użytkownika usług objętych przyjętą Ofertą oraz kolejnymi Ofertami, które Użytkownik przyjmie w okresie obowiązywania tej umowy.
• Umowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, zostaje zawarta na czas wykonania Zadania, na które Użytkownik przyjął Ofertę i na okres kolejnych 2 miesięcy po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin na wykonanie tego Zadania. Umowa ta wygasa, jeżeli w okresie jej obowiązywania Użytkownik nie przyjął kolejnej Oferty zakwalifikowanej jako świadczenie usługi. W przypadku przyjęcia przez Użytkownika Oferty zakwalifikowanej jako świadczenie usługi w okresie obowiązywania umowy, okres jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas wykonania Zadania, na które Użytkownik przyjął Ofertę i na okres kolejnych 2 miesięcy po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin na wykonanie tego Zadania. Okres obowiązywania umowy może ulegać przedłużeniu na kolejne okresy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. W każdym przypadku umowa na wykonanie Zadania, o której mowa w ust. 4 powyżej, wygasa z momentem rozwiązania Umowy zgodnie z § 11 Regulaminu.
• Wygaśnięcie umowy wskutek braku aktywności Użytkownika, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje bez uszczerbku dla uprawnień Użytkownika do korzystania z Konta i przyjmowania kolejnych Ofert. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik może zawrzeć kolejną umowę o świadczenie usług na zasadach opisanych w ust. 4 i ze skutkami określonymi w ust. 5 powyżej.
• Umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług są zawierane niezależnie od siebie. Użytkownik może wykonywać Zadania równolegle na podstawie umów o dzieło i umowy o świadczenie usług, stosownie do kwalifikacji Zadania dokonanej przez Organizatora.

8. Wykonywanie Zadań

• Użytkownik zobowiązany jest wykonać Zadanie w sposób nienaruszający przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zadania w taki sposób Użytkownik zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zadania.
• Po wykonaniu Zadania Użytkownik przedstawia Organizatorowi dowód jego wykonania w formie i w sposób określony w Ofercie. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania poprawności wykonania Zadania, w szczególności poprzez skontaktowanie się z klientem Organizatora, na którego rzecz Zadanie było wykonywane. W razie ustalenia, że Zadanie nie zostało wykonane lub zostało wykonane w sposób nieprawidłowy, Organizator informuje o tym Użytkownika w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dowodów wykonania Zadania.
• W przypadku, w którym w wyniku wykonania Zadania Użytkownik stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), Użytkownik z chwilą wydania utworu (w szczególności przesłania Organizatorowi zdjęć i innych materiałów) udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Licencja obejmuje również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, a także prawo do udzielania dalszych licencji osobom trzecim (sublicencja).
• W ramach Licencji Użytkownik upoważnia Organizatora do eksploatacji utworów bez wskazywania imienia i nazwiska ani pseudonimu Użytkownika, do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów oraz do wykonywania prawa do integralności utworów i prawa nadzoru nad korzystaniem z utworów.
• Udzielenie Licencji następuje w ramach Gratyfikacji należnej Użytkownikowi za wykonanie Zadania.
• Podczas wykonywania Zadania zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych lokalizacyjnych (szerokości i długości geograficznej).
• W przypadku przyjęcia przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej Oferty na wykonanie Zadania w formie umowy o świadczenie usług, Organizator we właściwym terminie zgłasza Użytkownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o istnieniu okoliczności powodujących niepodleganie przez Użytkownika obowiązkowym ubezpieczeniom, Organizator uprawniony jest do zażądania przedstawienia dokumentów potwierdzających te okoliczności.
• W przypadku zmiany w zakresie oświadczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, który w razie wystąpienia nowych okoliczności powodujących niepodleganie przez Użytkownika obowiązkowym ubezpieczeniom uprawniony jest do zażądania przedstawienia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających te okoliczności.
• Jeżeli okoliczności podane przez Użytkownika w oświadczeniach, o których mowa w ust. 8 lub ust. 9 powyżej okażą się niezgodne ze stanem faktycznym lub nieaktualne z powodu niedopełnienia obowiązku poinformowania Organizatora o zmianie stanu faktycznego, Użytkownik na żądanie Organizatora będzie obowiązany zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora z tego powodu obciążenia publicznoprawne przewyższające obciążenia wynikające ze stanu podanego w oświadczeniach Użytkownika, w tym również obciążenia publicznoprawne w postaci części kwot składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, które podlegają finansowaniu przez Organizatora.
• W przypadku Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej, po wykonaniu Zadania Organizator wystawia Użytkownikowi zaświadczenie potwierdzające wykonywanie usług lub dzieła na rzecz danego klienta Organizatora. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody, zaświadczenie będzie wystawiane w postaci elektronicznej i dostarczane w ramach Aplikacji, a także przesyłane na adres e-mail Użytkownika.
• Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub w ramach funkcjonalności Aplikacji. Niezależnie od zgody Użytkownika wyrażonej w niniejszym ustępie, Organizator jest uprawniony wystawić i przesłać Użytkownikowi informację PIT-11 w formie papierowej na adres zamieszkania Użytkownika wskazany lub Aplikacji.

9. Gratyfikacja

• Z tytułu prawidłowego wykonania Zadania Użytkownik otrzymuje od Organizatora Gratyfikację określoną w Ofercie.
• Gratyfikacja może zostać określona w formie pieniężnej (Wynagrodzenie) lub w formie niepieniężnej (w szczególności w postaci bonów zakupowych lub kuponów rabatowych).
• Forma i wysokość Gratyfikacji mogą różnić się w stosunku do poszczególnych Użytkowników z powodu statusu danego Użytkownika (Użytkownik nieprowadzący działalności gospodarczej, Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, Użytkownik będący podatnikiem VAT, itd.).
• Wynagrodzenie wskazane w Ofercie skierowanej do Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej określone jest w kwocie netto, tj. w kwocie, która zostanie faktycznie przyznana Użytkownikowi do wypłaty. Wszelkie należności publicznoprawne w związku z wypłatą Wynagrodzenia, których płatnikiem jest Organizator, zostaną przez Organizatora doliczone do kwoty netto Wynagrodzenia wskazanej w Ofercie.
• Wynagrodzenie wskazane w Ofercie skierowanej do Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą określone jest w kwocie bez podatku VAT (netto). Użytkownik będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do ustalenia kwoty podatku VAT według właściwej stawki, doliczenia go do kwoty Wynagrodzenia i wykazania na fakturze wystawianej Organizatorowi.
• W przypadku zaproponowania w Ofercie skierowanej do Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej Gratyfikacji w formie niepieniężnej, Organizator wskazuje w Ofercie wartość netto Gratyfikacji i każdorazowo dolicza do niej kwotę pieniężną odpowiadającą należnościom publicznoprawnym związanym z przyznaniem danej Gratyfikacji w formie niepieniężnej. W takim przypadku pełną Gratyfikacją przysługującą Użytkownikowi są wskazane w Ofercie Gratyfikacja w formie niepieniężnej i kwota pieniężna, która nie podlega wypłaceniu Użytkownikowi, a zostaje przeznaczona na pokrycie należności publicznoprawnych, których płatnikiem jest Organizator.
• W przypadku niewykonania Zadania w terminie określonym w Ofercie lub nieprawidłowego wykonania Zadania, co zostanie ustalone przez Organizatora z należytą starannością, Gratyfikacja nie zostanie przyznana lub nie zostanie przyznana w pełnej wysokości. Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora o przyczynach nieprzyznania lub przyznania Gratyfikacji w niższej wysokości. W przypadku, w którym Użytkownik nie będzie zgadzać się z decyzją Organizatora, Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia Gratyfikacji w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, w szczególności na drodze sądowej.
• Po weryfikacji przez Organizatora prawidłowości wykonania Zadania Gratyfikacja jest zapisywana na Koncie Użytkownika.
• Przyznanie przez Organizatora i zapisanie Gratyfikacji na Koncie Użytkownika nie jest równoznaczne z wydaniem (wypłatą) Gratyfikacji. Użytkownik otrzyma zapisaną na Koncie Gratyfikację, jeżeli zgłosi żądanie wydania (wypłaty) Gratyfikacji. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie zgłosić żądanie wydania (wypłaty) Gratyfikacji zapisanej na Koncie.
• Wypłata Wynagrodzenia następuje na Konto PayPal. Organizator może wprowadzić inne sposoby wypłaty Wynagrodzenia, w szczególności na rachunek bankowy Użytkownika.
• Użytkownik zobowiązany jest do podania Organizatorowi (w ramach danych Konta) adresu e-mail przypisanego do użytkowanego przez niego Konta PayPal. W razie niepodania takiego adresu, wypłacenie Wynagrodzenia jest uzależnione od utworzenia przez Użytkownika Konta PayPal.
• Wynagrodzenie zostanie wypłacone Użytkownikowi na Konto PayPal w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia przez Użytkownika żądania wypłaty.
• W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowym warunkiem wypłacenia Wynagrodzenia jest prawidłowe wystawienie faktury i dostarczenie jej Organizatorowi. Użytkownik zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie do 7. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało wykonane Zadanie. Faktura może obejmować Wynagrodzenie z tytułu jednego lub kilku Zadań (faktura zbiorcza). Organizator oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Użytkowników faktur w postaci elektronicznej (w postaci pliku PDF lub JPG lub w innym formacie zapewniającym integralność treści faktury, przy czym faktura w postaci elektronicznej musi wypełniać cały dokument/plik). Organizator umożliwia przesłanie faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji lub na adres e-mail Organizatora.
• Użytkownicy prowadząc działalność gospodarczą, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, są obowiązani dokumentować Wynagrodzenie fakturami. Postanowienia ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
• W przypadku, w którym Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, po wystawieniu i dostarczeniu Organizatorowi faktury, nie zgłasza żądania wypłaty Wynagrodzenia w okresie kolejnych 2 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca, w którym dostarczył fakturę, Organizator jest uprawniony do wypłaty Wynagrodzenia na rachunek bankowy Użytkownika podany na tej fakturze.
• Sposób wydania Użytkownikowi (w szczególności sposób skorzystania przez Użytkownika z) Gratyfikacji w formie niepieniężnej jest każdorazowo opisany w Ofercie. Po przyznaniu Gratyfikacji w formie niepieniężnej, informacja o sposobie skorzystania przez Użytkownika z tej Gratyfikacji (w szczególności miejsce skorzystania, termin ważności Gratyfikacji, warunki skorzystania z Gratyfikacji) będzie dostępna również w ramach Konta.
• Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić w ramach Konta stan należnych Gratyfikacji, a także wartość wypłaconego Wynagrodzenia albo wartość wydanych Użytkownikowi Gratyfikacji w formie niepieniężnej.

10. Prawa i obowiązki Użytkownika

• Użytkownik zobowiązany jest poinformować Organizatora o każdej zmianie jego danych udostępnionych Organizatorowi podczas zawierania Umowy, wskazanych w Formularzu rejestracyjnym. Spełnienie tego obowiązku następuje przez niezwłoczną aktualizację danych w Koncie.
• Użytkownik zobowiązuje się do należytego i zgodnego z prawem wykonywania Zadań.
• W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania, a także w razie nieodstąpienia przez Użytkownika od wykonania Zadania w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, Organizator uprawniony jest do cofnięcia przyznanych Użytkownikowi Punktów doświadczenia za Zadania objęte naruszeniami.

11. Rozwiązanie Umowy

• Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rozwiązania Umowy i rezygnacji z Konta. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem Konta, poprzez wybranie opcji usunięcia Konta lub poprzez zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@taskheroapp.com.
• Usunięcie Konta następuje nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu żądania usunięcia Konta przez Użytkownika.
• Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem i usunięcia jego Konta z ważnych powodów, w szczególności gdy Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu, m.in. gdy:
użytkownik notorycznie nie wykonuje Zadań, na które przyjął Oferty, lub wykonuje Zadania w sposób nieprawidłowy;
istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
istnieje uzasadnione podejrzenie, że dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji nie są zgodne z prawdą lub który po zmianie danych nie dokona ich niezwłocznej aktualizacji;
• Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto (w takiej sytuacji Organizator jest uprawniony do rozwiązania wszystkich Umów i usunięcia wszystkich Kont);
• Użytkownik przez okres 12 kolejnych miesięcy nie przyjął żadnej Oferty;
• Użytkownik notorycznie przesyła w ramach wykonywania Zadań Treści niedozwolone.
• Rozwiązanie Umowy przez Organizatora następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
• Rozwiązanie Umowy przez Organizatora następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Organizator usuwa Konto.
• W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może przyjmować Ofert.
• W przypadku, w którym Użytkownik dopuszcza się rażących naruszeń, Organizator może w okresie wypowiedzenia zablokować dostęp Użytkownika do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Konta.
• Rozwiązanie Umowy następuje z momentem usunięcia Konta.
• Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie skutkuje usunięciem Konta.
• Z dniem rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają wszystkie umowy na wykonanie poszczególnych Zadań, które jeszcze nie zostały wykonane.
• Z dniem rozwiązania Umowy Użytkownik traci możliwość wykorzystania przyznanych mu Gratyfikacji w formie niepieniężnej.
• Przed rozwiązaniem Umowy Użytkownik powinien zgłosić żądanie wypłaty Wynagrodzenia. W przypadku niezgłoszenia żądania wypłaty, Użytkownik może dochodzić od Organizatora wypłaty Wynagrodzenia na zasadach ogólnych.

12. Reklamacje

• Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Usług elektronicznych, jak i prawidłowości przyznania Użytkownikowi Gratyfikacji z tytułu wykonywania Zadań.
• Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@taskheroapp.com.
• Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności uzasadniające reklamację oraz określać związane z tym roszczenia Użytkownika (wskazywać czego się domaga od Organizatora).
• Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika.
• O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Użytkownika na piśmie lub na adres e-mail Użytkownika.

13. Zmiany Regulaminu

• Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
• O zmienionym Regulaminie Organizator informuje w Aplikacji i na stronie internetowej www.taskheroapp.com oraz poprzez wysłanie do Użytkowników wiadomości na ich adresy poczty elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
• Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: kontakt@taskheroapp.com. W razie niewypowiedzenia Umowy, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w określonym przez Organizatora dniu wprowadzenia tych zmian.
• Do poszczególnych Zadań zawartych między Organizatorem a Użytkownikiem w wyniku przyjęcia Oferty mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia przez Użytkownika Oferty.

14. Komunikacja

• Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja między Organizatorem a Użytkownikiem będzie odbywać się:
w formie pisemnej: do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, do Użytkownika – na adres zamieszkania lub do korespondencji podany podczas rejestracji Użytkownika lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy,
w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@taskhero.com) lub na adres poczty elektronicznej • Użytkownika podany podczas rejestracji Użytkownika lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy.
• Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem również za pośrednictwem:
czatu w Aplikacji,
czatu w ramach serwisu Facebook,
- dostępnych w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 17.00.

15. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Aplikacji na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2019 roku.
envelope